ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  สวดมนต์ เพื่อความ

เป็นสิริมงคล  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๗  เวลา ๑๑๓๐ น.

ณ หอสมุดกองทัพอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

S 51232772 0

 

 

S 51232775 0

 

S 51232799 0

 

S 51232800 0